Ako zvládnuť energetický audit

Cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Dobrý energetický audítor vám zo všetkých možných opatrení odporučí tie najzmysluplnejšie pre vašu firmu a reálne zhodnotí návratnosť investícií do nich. 
Kto má povinnosť mať energetický audit
Povinnosť mať energetický audit majú podľa zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti všetky veľké podniky na Slovensku. Teda tie, ktoré majú nad 250 zamestnancov alebo ročný obrat nad 50 miliónov eur. Zákon je účinný od decembra 2014. Veľké firmy musia energetický audit absolvovať aspoň raz za štyri roky, prvý krát tak museli urobiť do decembra 2015. Ak si teda veľký podnik splnil povinnosť už koncom roka 2014, mal by sa začať pripravovať na nový audit už v tomto roku. 
Zo správ zaslaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti vyplýva, že v priebehu rokov 2011 až 2013 bolo vypracovaných 225 povinných energetických auditov. Na ich príprave sa podieľalo približne 50 audítorov. Najviac auditov, až 157, si dali podniky vypracovať v roku 2013. To znamená, že tých firiem, ktoré podstúpili energetický audit podľa starého zákona, sa v roku 2017 týka povinnosť opakovaného energetického auditu.
Alternatíva k energetickému auditu môže byť ISO 50001
Veľké podniky majú aj inú možnosť, ako každé štyri roky prechádzať energetickým auditom. Môžu ho realizovať ako súčasť certifikovaných manažérskych systémov podľa noriem ISO (konkrétne ISO 50001). Medzinárodná norma 50001 špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému energetického manažmentu. Dáva manažmentom návod, ako systematicky sledovať a zlepšovať energetickú účinnosť, efektívnosť, využívanie energie a spotrebu. Ak si firma vyberie túto cestu, musí takisto najprv absolvovať vstupnú analýzu, ktorou je energetický audit. 
Čo je výhodnejšie – pravidelný energetický audit alebo zavedenie energetickej politiky vo firme?
Záleží od uhla pohľadu. Ak je pre firmu dôležitý náklad na začiatku, drahšia cesta je zavedenie energetického manažérskeho systému podľa normy ISO. Musíte totiž v prvom roku investovať do energetického auditu aj do zavedenia normy ISO. Z dlhodobého pohľadu, napríklad v horizonte piatich rokov, sa viac oplatí zavedenie normy ISO. Najväčším rozdielom auditu a normy sú presné riešenia v oblasti úspor spotreby energie v rámci systému energetického manažmentu. Firma sporí a ušetrí na nákladoch za energiu, ak sa tejto problematike venuje a je pod dohľadom autorizovanej certifikačnej spoločnosti. Skúsenosti z praxe jednoznačne preukazujú, že úspory prevýšia náklady na zavedenie energetického manažmentu.
Čo hrozí, ak firma ignoruje povinnosť mať audit alebo zavedenú normu ISO?
Ak veľké podniky neplnia povinnosť mať energetický audit alebo zavedený systém ISO 50001, hrozí im pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie od 5000 do 30 000 eur.
Energetický audit krok za krokom
1.    Energetický audítor zistí a vyhodnotí súčasný stav objektov a aj činností, pri ktorých sa používa energia. Zameriava sa najmä na budovy, priemyselné prevádzky, obchodné prevádzky a tie zariadenia, ktoré spotrebúvajú najmenej 90% celkovej spotreby energie vo firme. Zhodnotí aj miesta, kde sa tieto objekty nachádzajú a činnosti vykonávajú.
2.    Na základe toho vypracuje návrh opatrení na zníženie spotreby energie. Návrh musí obsahovať popis opatrenia, úsporu energie v technických jednotkách, úspor nákladov na energie, investičné náklady, prevádzkové náklady a aj návratnosť investície do opatrení.
3.    Zo súboru všetkých navrhnutých opatrení vyberie audítor tie, ktoré najviac odporúča. Tento súbor obsahuje názorné porovnanie energetickej bilancie po zavedení opatrení oproti súčasnému stavu. Opäť aj investičné náklady a úsporu nákladov na energie. Zároveň aj porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii opatrení v porovnaní so súčasnosťou. Audítor vyhodnotí odporúčané opatrenia aj z environmentálneho hľadiska.
4.    Zo všetkých týchto zistení zostaví audítor písomnú správu a súhrnný informačný list. Tieto dokumenty musí firma uchovať do ďalšieho energetického auditu.
5.    Audítor takisto zhromaždí údaje, ktoré musí firma zaslať do monitorovacieho systému.
Koľko sa dá ušetriť vďaka energetickému auditu
Z energetického auditu vyplynie potenciál dosiahnuteľných energetických úspor. V každej firme je samozrejme iný. Z praxe vieme, že v priemere je možná úspora energií okolo 25 – 30%. Najčastejšie odporúčania zahŕňajú opravy elektroinštalácií, odstránenie tepelných strát, regulovanie spotreby teplej vody a vykurovania.
Ak by sa všetky navrhnuté opatrenia uvedené v správach z auditov realizovali, podniky by si znížili náklady na energie v priemere o 10 %, čo by vo finančnom vyjadrení celkovo predstavovalo 62 miliónov EUR. (Zdroj: Monitorovací systém energetickej efektívnosti, prezentácia Ivan Knapko, SIEA: Energetický audit v praxi)

Ing. Marián Harčárik, vedúci audítor TÜV SÜD Slovakia