Koncepty udržateľných riešení zmenia svet

Keď sme sa pred pár rokmi pri analyzovaní globálnych environmentálnych trhov zamýšľali, ako zabezpečí Fínsko svoju konkurencieschopnosť, uvedomili sme si jeden trend. V budúcnosti sa Fínsko musí zamerať na export know-how. 

Inak povedané, už nepôjde o samotné technológie, resp. značky spoločností, ktoré ich budú dodávať. Výroba sa totiž stane doménou štá- tov, ktoré budú dominovať v oblasti výrobných kapacít. Na druhej strane sa budú musieť štáty, populáciou blízkou Fínsku, zameriavať na to najcennejšie, čo môžu ponúknuť. To sú najmä poznatky a skúsenosti.

Teraz po takmer jednej dekáde sa nám tento predpoklad potvrdil. Čína ako najväčší investor do čistých technológií celosvetovo prejavuje aj najväčší záujem o cenné know-how, ako riešiť širokú škálu sociálnych, environmentálnych a energetických výziev. Reagujúc práve na tento trend sme pred pár rokmi začali s tvorbou platformy, ktorá bude spájať expertov na čisté riešenia po celom svete a tak koncentrovať ich poznatky do návrhov nových udržateľných riešení. Platforma Solved je teraz samostatný produkt, ktorý sa nezameriava už len na fínske know-how, ale oslovuje celosvetovú komunitu expertov na udržateľnosť.


TECHNOLÓGIE PREPOJA ODBORNÍKOV Z CELÉHO SVETA

Prostredníctvom dizajnového myslenia (z angl. design thinking) tak multidisciplinárne expertné tímy navrhujú koncepty iešení v skorom štádiu projektu, ešte predtým, ako sa začne samotná projekčná činnosť. To je veľmi dôležité, lebo v tejto fáze si investor stanoví kontúry projektu. Neskôr totiž nie je možnosť riešenie efektívne pozmeniť. Inak povedané, čím lepší máte prehľad o najlepších dostupných technikách, tým lepšie dokážete celý projekt nastaviť. Je to tá najlepšia investícia počas celého životného cyklu projektu, ktorej návratnosť (z angl. return on investment) často presahuje stonásobok.
Ekologický dizajn, inak povedané ekodizajn, predstavuje tvorivé myslenie pri navrhovaní konceptov udržateľných riešení. To je kľúč k tomu, aby naša spoločnosť začala čoraz viac využívať riešenia, ktoré sú nielen ekonomicky efektívne, ale zároveň sociálne orientované a environmentálne zodpovedné.

Ekológia a ekonómia si nestoja vzájomne v protiklade, ale naopak dopĺňajú sa. Ich spoločný základ slova z gréckeho „oikos“ (domácnosť) to naznačuje veľmi jednoducho a táto zmena sa dá popísať tromi megatrendmi, ktoré umožnia rýchly nástup takýchto riešení a tým príchod novej a najväčšej revolúcie v novodobej histórii – novej etapy vo vývoji ľudstva. Po prvé, dôležitú úlohu v tejto zmene a v jej urýchľovaní bude zohrávať dizajn. Čisté riešenia musia byť riešenia atraktívne, používateľsky vhodné a najmä jednoduché. V jednoduchosti je krása, a práve preto sa termostaty spoločnosti Nest stali z večera do rána hitom. Túto spoločnosť, ktorú založil bývalý dizajnér spoločnosti Apple, Tony Fadell, kúpila spoločnosť Google začiatkom minulého roka za 3,2 miliardy USD. Rovnako to platí aj o automobiloch. Elon Musk si to veľmi dobre uvedomil, keď razí víziu, aby automobily spoločnosti Tesla Motors boli tým najlepším, čo automobilový svet zažil za ostatných 100 rokov a mohli sa pýšiť titulom automobil zrodený pre 21. storočie. Podľa posledných recenzií a ukazovateľov sa takéto entré Tesle podarilo.

Po druhé, motivácia formou hry (z angl. gamifi cation) urýchli adopciu čistých riešení. Tak ako rodák z územia dnešného okresu Uherské Hradiště v blízkosti slovenských hraníc, Jan Amos Komenský, hlásal „škola hrou“, bude paralelne platiť heslo „práca hrou“. Aj slovenská aplikácia TrashOut pre inteligentné mobilné telefóny motivuje svojich používateľov lokalizovať nelegálne skládky odpadu a odmeňuje ich získavaním tzv. odznakov. Rovnako i veľmi populárna aplikácia Foursquare (teraz už v podobe verzie Swarn) udeľuje za aktivitu body a tým umiestňuje používateľov na rebríčku pozostávajúceho z ich vlastných kontaktov. To isté bude platiť aj o prijímaní udržateľných vzorcov správania – chodenia i bicyklovania namiesto jazdenia autom alebo recyklovania, resp. znižovania tzv. energetickej a ekologickej stopy.
Po tretie, ekodizajn nám umož- ní, aby sme konečne investovali do prírodného kapitálu a zahá- jili tak novú etapu spolupráce s prírodou. Ľudia by nemali robiť len menej toho zlého (napr. vypúšťať menej škodlivých emisií do ovzdušia, znižovať množstvo odpadov a znečistenia), ale naopak, ľudia dokážu robiť aj dobré veci a pozitívne vplývať na okolité prostredie a ekosystémy. Kazateľmi tejto možno až pragmatickej filozofie je americký dizajnér a architekt William McDonough, a nemecký chemik, Michael Braungart. Tí navrhujú úplne odstrániť koncept odpadu ako takého a navrhujú povýšiť význam dizajnu ako hybného činiteľa zmeny spoločnosti na prírodne senzitívnu, biomimickú a symbiotickú. Podľa ich tvrdenia nie kapitán lode, ale dizajnér umožňuje prepravu po mori a tak i dizajnéri umožnia chod spoločnosti a ekonomiky. Jeden jednoduchý príklad vystihuje podstatu tejto myšlienky. V budúcnosti pokojne zahodíme obal z nanuku či čokolády. Nielen, že tým prírode dodáme cez výrobno-spotrebiteľský cyklus živiny. Ale navyše začneme sadiť stromy, keďže tieto obaly budú obsahovať semienka stromov.


PREDURČÍ NÁS HISTÓRIA K VÍŤAZSTVU? 

Čo bude vyplývať z týchto zmien pre Slovensko? Automobilový priemysel je najväčším priemyselným odvetvím sveta, po započítaní nadväzujúcich odvetví a subsektorov vrátane ropného, chemického a oceliarskeho odvetvia. Na druhej strane prejde toto odvetvie radikálnou zmenou počas nasledujúcich 5 – 10 rokov. Autá budú vyrobené z nových materiálov, ich pohon zrejme bude čisto na elektrickej báze, dokážu si uskladňovať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, či využiť tú, ktorá sa naakumuluje zo striech našich domov. Zároveň ich nebudeme vlastniť, ale budeme ich využívať spoločne. Ak si dostatočne rýchlo túto unikátnu obchodnú príležitosť uvedomíme a vytvoríme nové služby, keď za jazdenie autom budeme ich používateľom platiť, tak sa môžeme spolupodieľať na novej revolúcii v oblasti mobility. Tak ako Fínsko nečakalo koncom 80-ych rokov na Spojené štáty americké a Japonsko v oblasti zavádzania nových riešení v mobilnej komunikácii, ani my by sme nemali ďalej čakať, ale mali by sme konať, aby sa táto zmena začala aj u nás. Symbolicky prvý model elektrického automobilu pochádza od rodáka z dnešného územia Slovenska, vynálezcu Štefana Jedlíka, z roku 1828. Veď to je dostatočný signál na to, aby sme sa i my spolupodieľali na novodobej revolúcii v automobilovom priemysle. A možno postupne nie len v priemysle automobilovom.
 

Autor: Radoslav Mizera, viceprezident spoločnosti Solved · Foto: arm, AeroMobil, Philips