GreenWay Infrastructure

Spoločnosť, ktorá vybudovala sieť rýchlonabíjacích staníc

Spoločnosť GreenWay Infrastructure patrí do skupiny GreenWay. Venuje sa rozvoju a prevádzkovaniu nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily s cieľom poskytovania komplexných služieb nabíjania. Firme sa za rekordne krátky čas podarilo vybudovať kostrovú sieť rýchlonabíjacích staníc, ktorá spája celé Slovensko. O jej projektoch sme sa rozprávali s Rastislavom Laukom.


Čo je hlavným cieľom spoločnosti GreenWay Infrastructure?

Chceme poskytovať na Slovensku a potenciálne i v širšom stredoeurópskom regióne komplexné služby nabíjania pre elektromobily, pričom vnímame, že samotná existencia vhodne umiestnenej infraštruktúry a na ňu nadväzujúce služby sú jedným z kľúčových predpokladov rastu počtu elektromobilov na našich cestách.


Minulý rok spoločnosť Green Way postavila viacero rýchlonabíjacích staníc. Koľko sa ich momentálne u nás nachádza?

Vybudovali sme a prevádzkujeme sieť rýchlonabíjacích staníc, ktorými sa nám podarilo pokryť územie celého Slovenska. V súčasnosti je možné sa nielen z každého kúta nášho štátu dostať na jednu z našich verejne prístupných rýchlonabíjacích staníc, ale prejsť aj elektromobilom napríklad z Bratislavy až do Košíc. Momentálne je v prevádzke 15 staníc, no na jeseň tohto roku ich bude spustených už 20. Najväčšia vzdialenosť medzi našimi stojanmi je 80 km.


Kde všade sú vybudované vaše rýchlonabíjacie stanice?

Nabíjacie stanice sme umiestnili okolo rýchlostných ciest a diaľnic. Ich úlohou je predĺženie dojazdu elektromobilov pri dlhších cestách. Na rýchlonabíjačke trvá nabitie elektromobilu do 30 minút. Naše stanice sú umiestnené najmä v blízkosti zjazdov z diaľnic, v rámci obchodných centier či motorestov, pri pumpách kde, sa dá aj plnohodnotne využiť čas.


Ako je na tom Slovensko z pohľadu pokrytia nabíjateľnými stanicami v porovnaní v Európou?

Tým, že spoločnosť GreenWay vybudovala celoslovenskú verejnú sieť rýchlo nabíjacích staníc, zaradilo nás to v Európe z hľadiska pokrytia územia na druhé miesto za Estónskom. Slovensko je malá krajina, no máme sieť staníc, vďaka ktorým sa vieme dostať z jedného konca republiky na druhý. V krajinách ako Nemecko, Holandsko či Nórsko je elektromobilita rozvinutejšia a počet staníc je násobne väčší, no neboli rozmiestňované s cieľom pokrytia celého územia konkrétneho štátu. Z hľadiska počtu dobíjacích staníc sú mnohé, hlavne západoeurópske štáty; samozrejme pred nami, čo je logické aj vzhľadom na počet elektromobilov, ktoré jazdia na ich cestách. Z hľadiska rozloženia má Slovensko výhodu v tom, že „kostrová“ sieť bola budovaná s cieľom pokryť celé územie štátu.


Čo považujete za najväčšiu výhodou služieb, ktoré v GreenWay poskytujete?

Naším cieľom je podporovať elektromobilitu, a preto službu nabíjania zatiaľ poskytujeme zadarmo. V budúcnosti plánujeme pri cenotvorbe poskytnúť našim registrovaným užívateľom zrozumiteľné a cenovo výhodné balíčky služieb. Predpokladám, že ich štruktúra bude podobná tomu, na čo sú zákazníci už zvyknutí pri telco operátoroch. (Od neobmedzených paušálov až po predplatené nabitia či jednorazové služby pre neregistrovaných užívateľov.) Za veľmi krátky čas sa nám podarilo sprevádzkovaním kostrovej siete odstrániť bariéry na trhu, takže dnes naše služby využívajú viac ako dve tretiny všetkých elektromobilistov na Slovensku a veríme, že ich počet bude naďalej narastať.


Aké ďalšie novinky chystáte pre užívateľov elektromobilov na vybudovaných staniciach?

Sme presvedčení, že rozvoj spoločnosti musí byť sprevádzaný skvalitňovaním našich služieb, takže aj existujúce rýchlodobíjacie stanice budeme nahrádzať novými typmi, ktoré budú využiteľné pre všetky typy elektromobilov. Momentálne na trhu existujú tri štandardy koncoviek, ktoré elektrické autá využívajú pri rýchlom nabíjaní. Už na jeseň tohto roku aj vďaka projektu spolufi nancovaného Európskou úniou a zároveň z rámca TEN-T budeme vedieť nabíjať všet ky typy elektromobilov, ktoré sú dostupné na trhu. Naši zákazníci, ktorí majú prístup k našej sieti, sa budú môcť nabíjať aj na rýchlonabíjacích staniciach v Rakúsku, časti Nemecka, Chorvátsku a Slovinsku. V týchto krajinách sme sa dohodli s našimi partnermi na zabezpečení interoperability.


Akým spôsobom plánujete rozširovať vašu sieť v budúcnosti?

Okrem toho, že budeme investovať do rozširovania vlastnej siete, nie je logické očakávať, že všetky budúce investičné a prevádzkové náklady pri očakávanom masívnom rozširovaní infraštruktúry pre elektromobily bude znášať výlučne GreenWay. Chceme využiť svoje unikátne skúsenosti a vytvárať, s tými, ktorí o spoluprácu prejavia záujem, vzájomne výhodné partnerstvá. V blízkej budúcnosti plánujeme predstaviť program určený predovšetkým pre podnikateľov, ktorí chcú rozšíriť portfólio svojich služieb a poskytnúť služby aj pre užívateľov elektromobilov. Chceme im vytvoriť komplexnú ponuku začínajúcu poradenstvom aký typ infraštruktúry je pre nich a ich zákazníkov najvhodnejší, od dodania príslušného hardvéru, jeho inštaláciu až po jeho prevádzku a zabezpečenie komplexných služieb nabíjania. Týmto spôsobom chceme rozvinúť spoluprácu s hotelmi, reštauračnými zariadeniami, obchodnými sieťami s cieľom rozšíriť na Slovensku možnosti nabíjania sa pre elektromobilistov počas ich pobytu v hoteli, reštaurácii či stráveného času v nákupnom centre.


V čom vidia Slováci najväčšie negatíva pri využívaní elektromobilov?

Z našich skúseností vyplýva, že potenciálni kupujúci elektromobilu negatívne vnímajú jeho kratší dojazd. Objektívne je dojazd cca 150 km na jedno nabitie kratší ako u tradičných automobilov, avšak mnohé medzinárodné i lokálne prieskumy dokazujú, že užívatelia automobilov jazdia denne priemerne oveľa menej kilometrov. Zároveň je potrebné uvedomiť si, že každý elektromobil viete doma v garáži nabiť z bežnej 220V zásuvky. Obstaraním elektromobilu získavate teda značnú autonómiu „domáceho tankovania“ a iba v prípade, že potrebujete prejsť väčšiu vzdialenosť, musíte mať možnosť dobiť si svoj elektromobil na verejne prístupnej stanici. Práve tento dopyt vyriešil na území Slovenska GreenWay sprevádzkovaním celoslovenskej siete rýchlodobíjacích staníc. Zároveň panuje všeobecný názor, že elektromobil je výrazne drahší v porovnaní s tradičnými automobilmi. Tento mylný stereotyp platí iba za predpokladu, že kupujúci si obstará elektromobil a nevyužíva jednu z jeho najväčších výhod – troj- až štvornásobne nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s tradičným automobilom. Preto je najdrahším vozidlom také, ktoré obrazne stojí nevyužité v garáži. Inak platí pri elektromobiloch logická trojčlenka – čím viac jazdím, tým viac šetrím. Primeraným využívaním elektromobilu vieme dosiahnuť dostatočnú úsporu na prevádzkových nákladoch, ktorá kompenzuje jeho vyššiu obstarávaciu cenu. Takže na výhodnosť resp. nevýhodnosť elektromobilu je potrebné sa pozerať z hľadiska celkových nákladov, ktoré s vlastníctvom elektromobilu a jeho prevádzkou počas doby užívania vznikajú. Už v súčasnosti existujú na Slovensku firmy, ktoré reálne šetria svoje náklady tým, že „elektrifikovali“ časť svojej flotily. Som osobne veľmi rád, že práve sieť GreenWay staníc pomáha mnohým vlastníkom elektromobilu nielen dôjsť do svojho cieľa na dlhšej trase, ale zároveň im umožňuje „ekonomizovať“ svoje rozhodnutie obstarať si elektromobil.


Existujú relevantné údaje o tom, koľko elektromobilov jazdí po našich cestách?

Na Slovensku je momentálne registrovaných cca 150 elektromobilov, čo je z nášho pohľadu samozrejme veľmi málo. Vnímame to ako štartovací bod našich snáh o rozvoj elektromobility na Slovensku. Identifikovať príčiny tohto stavu a hľadať spôsoby, ako ho zmeniť, by mohlo byť témou ďalšieho prípadného spoločného rozhovoru. Je potrebné si uvedomiť, že pracujeme v prostredí, kde verejná správa takmer úplne ignoruje potreby tohto nového, perspektívneho technologického odvetvia. Nesúhlasím s názorom, že na Slovensku nie sú na dotácie pre elektromobilitu peniaze. Tie na začiatku nie sú ani nevyhnutné, čo potrebujeme je pochopenie výhod a perspektív, ktoré môže rozvoj elektromobility Slovensku priniesť, a na to stačí často iba vôľa nasledovaná dlhodobou systematickou prácou.


O koľko rokov by sa mohli začať masovejšie využívať elektromobily?

Situácii určite pomôže kontinuálne znižovanie cien elektromobilov, ktorého sme svedkami aj v uplynulých rokoch, zlepšovanie ich vlastností, „osvojenie“ si témy elektromobility zo strany štátu a relevantných samospráv ale i kvalitné služby pre elektromobilistov, ktoré budú poskytované inovatívnymi podnikateľmi. V neposlednom rade, elektromobilita veľmi úzko súvisí aj so skvalitňovaním životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií CO2, pevných častíc a hluku. Nedávno prebehla médiami správa, že Slovensko patrí v rámci Európskej únie k štátom, ktoré majú najviac znečistené ovzdušie. Elektromobilita je v našom prostredí jednoznačne nástroj, ktorým vieme už teraz zlepšovať zdravie nás všetkých. Aj preto pevne verím, že v nasledujúcich rokoch budú ročné prírastky elektromobilov na našich cestách rádovo v desiatkach percent a zároveň budem nesmierne rád, keď každý nový elektromobilista zváži ponuku od GreenWay. 

Autor: Erik Mihalko · Foto: GreenWay